Випуск 12

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 УКРАЇНСЬКА МОВА

Баранник Н.О.
ХУДОЖНІЙ ПРОСТІР У МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА

Борисов В.А.
СИСТЕМНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРМІНІВ УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ

Гаценко І.О.
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ЗАГАДОК

Іванишин Н.Я.
РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ «ДОРОГА» В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ МАРІЇ ВАЙНО «ПОДОРОЖНЯ»

Кирилюк О.Л.
АСОЦІАТИВНО-СЕМАНТИЧНА МІКРОГРУПА «НАЗВА КОНФЛІКТУ» В ДИСКУРСІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ

Стукан Г.О., Глушок Л.М.
МОВНИЙ СВІТ ІГОРЯ КАЧУРОВСЬКОГО

Чорноморець О.К.
ТВОРЕННЯ КОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ШЛЯХОМ АКТУАЛІЗАЦІЇ КОГНІТИВНОЇ МЕТАФОРИ (НА МАТЕРІАЛІ РАДЯНСЬКОЇ ПРЕСИ)

РОЗДІЛ 2 РОСІЙСЬКА МОВА

Панахлы С.Т., Алджанова А.Дж., Гусейнова З.С.
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ И НАРРАТИВНЫЙ РЕЖИМ ВРЕМЕНИ РУССКИХ ГЛАГОЛОВ

РОЗДІЛ 3 ГЕРМАНСЬКІ МОВИ

Волкова І.В.
ПРОСОДИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНГЛОМОВНИХ ВІЙСЬКОВИХ ПРОМОВ: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ

Ворона Т.О.
ЕЛЕКТРОННИЙ РЕСУРС DEUTSCHE WELLE ЯК ДОДАТКОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ

Гошилик Н.С., Мельник Н.Я.
ФРЕЙМОВА МОДЕЛЬ КОНЦЕПТУ ALGORITHM (НА МАТЕРІАЛІ ІТ-ДИСКУРСУ СЕРІАЛУ “SILICON VALLEY”)

Гуменюк І.Л.
ТОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ІНВАРІАНТНОЇ ІНТОНАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ МІСЬКИХ СТАТИЧНО-ДИНАМІЧНИХ ПЕЙЗАЖНИХ ОПИСІВ АНГЛОМОВНОЇ ПРОЗИ

Humeniuk N.H.
PRAGMA-COMMUNICATIVE ASPECTS OF THE BORIS JOHNSONS’ FIRST SPEECH AS A PRIME MINISTER (JULY 24, 2019)

Давидова Т.В.
SPEAKING NAMES У КАЗКАХ І НАРОДНІЙ ТВОРЧОСТІ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Дзядик Ю.І.
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ФУНКЦІЇ ОДНОРІДНИХ ДІЄСЛІВНИХ ФОРМ У ПОСТМОДЕРНІСТИЧНИХ ЖІНОЧИХ РОМАНАХ

Добровольська О.Я.
НАЗВИ МОРЕПЛАВЦІВ ТА РИБАЛОК: ДЕТЕРМІНАНТНИЙ АНАЛІЗ СИНОНІМІЧНОГО РЯДУ В СЕРЕДНЬОАНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Ковбасюк Л.А.
ВИГУКИ В НІМЕЦЬКОМОВНИХ СМС- І WHATSAPP-ПОВІДОМЛЕННЯХ

Корягіна А.Ю.
ЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ НІМЕЦЬКО- ТА УКРАЇНОМОВНИХ ТЕКСТІВ КУЛІНАРНИХ РЕЦЕПТІВ

Красовицкая Л.Е.
СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО БУДУЩЕГО В ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКОЙ КАРТИНЕ МИРА Ю. Н. ХАРАРИ

Оксанич М.П.
ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДРЯДНИХ ВІДНОСНИХ СПОЛУЧНИКІВ У СЕРЕДНЬОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКІЙ МОВІ

Petryk T.V.
CHANNELING AS PRAGMATICALLY MARKED DISCOURSE

Русавська О.О.
ВПЛИВ ТЕМПУ НА ОСОБЛИВОСТІ ПРОСОДІЇ МОВЛЕННЯ КАНАДЦІВ

Сорокіна М.Є.
ДЕЯКІ ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ

Talavira N.M.
COMPUTER GAMES IN THE LIGHT OF CONSTRUCTIONS

Шерстюк О.І.
ОСОБЛИВОСТІ ГРАФІЧНОЇ ТА МОРФОЛОГІЧНОЇ АСИМІЛЯЦІЇ АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКИХ ТЕРМІНІВ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕРМІНОСИСТЕМІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

Шундель Т.О.
ПЕРЕХІДНИЙ ХАРАКТЕР СИНКРЕТИЧНИХ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ З ПІДРЯДНОЮ ЧАСТИНОЮ ПРИЧИНИ ТА АТРИБУТИВНОСТІ

РОЗДІЛ 4 РОМАНСЬКІ МОВИ

Гладка В.А.
ПРОБЛЕМА МІЖРІВНЕВОГО СТАТУСУ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

Гродська Е.Б.
МЕТАФОРИ ЧАСУ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА ІСПАНСЬКІЙ МОВАХ

Кабов А.В.
ЛІНГВОПРАГМАТИКА ТА ПОЛІФОНІЯ ФОРМ СУБ’ЄКТИВНОГО СПОСОБУ ІСПАНСЬКОЇ МОВИ В ПІДРЯДНИХ РЕЧЕННЯХ СПОСОБУ ДІЇ ТА ПОРІВНЯННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ XX СТОЛІТТЯ)

Конева М.З.
ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ІННОВАЦІЙ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Костроміна О.В.
ВАРІАТИВНИЙ ХАРАКТЕР МОВЛЕННЯ АВСТРАЛІЙЦІВ НА ПРОСОДИЧНОМУ РІВНІ

Пономаренко Т.О.
КОГНІТИВНА ДОМІНАНТА В ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІЙ КАРТИНІ СВІТУ

Хоміченко В.В.
ПРОНОМІНАЛЬНИЙ ПОКАЗНИК ЯК ГРАМАТИЧНА МАНІФЕСТАЦІЯ ЗМІНИ ОПОВІДАЧА В ПОЛІФОНІЧНІЙ ОПОВІДІ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ПОЧАТКУ ХХ СТ.)

РОЗДІЛ 5 ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО

Ахмад И.М.
СПЕЦИФИКА ПОЛИАССОЦИАТИВНЫХ СВЯЗЕЙ НАЗВАНИЙ ЧАСТЕЙ СУТОК

Філатова К.О.
ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АНАЛІЗ КОМПОЗИТІВ ІЗ КОЛЬОРОНАЗВАМИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Черник М.В.
КОМУНІКАТИВНО-ДИСКУРСИВНІ АСПЕКТИ АКТУАЛІЗАЦІЇ ФЕНОМЕНУ МИСТЕЦТВА

РОЗДІЛ 6 ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

Смирнова М.С., Тарасова В.Ю.
ЗАСОБИ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНОЇ АКЕТНО-КОСМІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ У НАУКОВО-ФАНТАСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ УКРАЇНСЬКОЮ ТА НІМЕЦЬКОЮ МОВАМИ

Старух В.О.
НЕОЛОГІЗМИ В АСПЕКТІ УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ

РОЗДІЛ 7 ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНЕ І ТИПОЛОГІЧНЕ МОВОЗНАВСТВО

Байлюк Н.О.
СПІЛЬНОКОРЕНЕВА ЛЕКСИКА НА ПРИКЛАДІ НІМЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ

Devitska A.I.
SECOND LANGUAGE ACQUISITION IN BILINGUAL CHILDREN: CASE OF IMMIGRANTS

РОЗДІЛ 8 УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Гуцуляк С.І.
БУКОВИНСЬКІ МАГНІТИ Й АВТОРИТЕТИ МИХАЙЛА ТКАЧА

Ковальчук Ю.А.
МІФОЛОГІЧНІ ТА ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА ОПОВІДАННЯ «ВОЛОДИМИРОВЕ СРІБЛО» ЗІ ЗБІРКИ «ЛЕГЕНДИ СТАРОКИЇВСЬКІ» НАТАЛЕНИ КОРОЛЕВОЇ. ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СИМВОЛІЧНИХ ОБРАЗІВ ПЕРІОДУ СТАНОВЛЕННЯ ХРИСТИЯНСТВА В КИЇВСЬКІЙ РУСІ

Матвієнко В.Е.
ХУДОЖНЯ ПАРАДИГМА БОРОТЬБИ У ЗБІРЦІ «БЛОКПОСТ» БОРИСА ГУМЕНЮКА

РОЗДІЛ 9 РОСІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Долга О.О., Філяніна Н.М., Сінявіна Л.В.
ЛІТЕРАТУРНА СПАДЩИНА М. В. СТАНКЕВИЧА

РОЗДІЛ 10 ЛІТЕРАТУРА СЛОВ'ЯНСЬКИХ НАРОДІВ

Рождественская И.Е., Варех Н.В.
ЭЛЕКТРОННОЕ ПИСЬМО КАК ЗНАК ВРЕМЕНИ В РАССКАЗЕ ВОЙЦЕХА КУЧОКА «ПРИДИ КО МНЕ»

РОЗДІЛ 11 ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Довганич М.В.
МІФОЛОГЕМА «ДІМ» У ТВОРАХ КАДЗУО ІШІҐУРО

Любимова С.А.
СУБКУЛЬТУРА В КОНЦЕПЦІЇ СТЮАРТА ХОЛЛА

Осіпчук Г.В.
КОНЦЕПТ «ЇЖА» В ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ ЧАРЛЬЗА ДІККЕНСА (НА МАТЕРІАЛІ «РІЗДВЯНОЇ ПІСНІ В ПРОЗІ»)

Slamka K.
“THE RAVEN”: A POEM OF MELANCHOLY TONES

Штепа А.Л.
ХУДОЖНЯ ДЕТАЛЬ ЯК ЗАСІБ ХАРАКТЕРОТВОРЕННЯ У ТВОРЧОСТІ ОСКАРА УАЙЛЬДА

РОЗДІЛ 12 ПОРІВНЯЛЬНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Dolhusheva O.V.
REINTERPRETING “DAUGHTER” BY E. CALDWELL AND “NOVYNA”/“THE NEWS” BY V. STEFANYK: A COMPARATIVE APPROACH

Медвідь Н.О.
ХУДОЖНІЙ ПРОСТІР ІСТОРИЧНОГО МИНУЛОГО В ПОЕМІ «ГАЙДАМАКИ» Т. ШЕВЧЕНКА І ДРАМІ «ВІЛЬГЕЛЬМ ТЕЛЛЬ» Ф. ШИЛЛЕРА

РОЗДІЛ 13 ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

Дроздовський Д.І.
ГЕНЕТИКО-ФІЗІОЛОГІЧНІ Й ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРСОНАЖІВ БРИТАНСЬКИХ ПОСТПОСТМОДЕРНІСТСЬКИХ РОМАНІВ

Eminova Gunel.
MASHADI MUHAMMAD BULBUL’S EPOCH, LIFE AND ART

Жуковець А.М.
ЧАСОПРОСТОРОВА ОРГАНІЗАЦІЯ П’ЄСИ КАТРІН РЬОГЛА «WIR SCHLAFEN NICHT» ЯК СПРОБА ОСМИСЛЕННЯ ХРОНОТОПУ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ

Маланій Н.І.
СТУДІЇ ДИЗАБІЛІТІ В ТРАНСАТЛАНТИЧНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ПРОСТОРІ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ

Copyright © 2020. Закарпатські філологічні студії