Для авторів

У період введення на усій території України карантину, спрямованого на запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, час роботи редакції залишився без змін (Пн-Пт 8:00-17:00).

Випуск

Дата до якої необхідно направити матеріали

№ 13

24 січня 2020 р.

№ 14

13 березня 2020 р.

№ 15

1 травня 2020 р.

№ 16

17 липня 2020 р.

№ 17

11 вересня 2020 р.

№ 18

13 листопада 2020 р.

Розсилання друкованих екземплярів, зазвичай, через 2 місяці від останньої дати прийому матеріалів.

17 березня 2020 року було опубліковано Наказ Міністерства освіти і науки України № 409 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо формування Переліку наукових фахових видань України від 26 лютого і 6 березня 2020 року та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 року № 975», згідно з яким журнал «Закарпатські філологічні студії» отримав відмову у включенні до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України й тому наразі журнал є тимчасово нефаховим починаючи з 13 березня 2020 року. Проте згідно офіційної позиції Міністерства освіти і науки України журнал має право на повторне подання документів після зміни складу редакційної колегії та публікації його у заявці на включення наукового видання до Переліку наукових фахових видань України. Засновником та редакційною колегією видання було прийняте рішення забезпечити повторний розгляд журналу на найближчій експертній раді Міністерства освіти і науки України з відповідних науковому профілю видання наук, однак у зв’язку з введеним на усій території України карантином, спрямованим на запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19, точні дати проведення експертних рад наразі невідомі.
У зв’язку із цим редакційною колегією разом із керівництвом засновника видання було узгоджено позицію щодо того, щоб № 14 за 2020 рік журналу «Закарпатські філологічні студії», на який був заздалегідь оголошений набір до 13 березня 2020 року, було рекомендовано та підписано до друку до 10 березня 2020 року. Це дає юридичні підстави вважати, що статті авторів цього номера будуть опубліковані у фаховому виданні.

 

Триває набір у поточний випуск журналу «Закарпатські філологічні студії».

Для опублікування статті у Випуску 14/2020 журналу необхідно не пізніше 13 березня 2020 року (включно):

  заповнити електронну форму довідки про автора – посилання;

  надіслати на електронну пошту Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. статтю, оформлену згідно вказаних вимог;

Редакція журналу здійснює внутрішнє анонімне рецензування статті, після проходження якого автору надаються реквізити для сплати публікаційного внеску.

  надіслати відскановану копію підтвердження про сплату публікаційного внеску.

Вартість друку статті обсягом до 12 аркушів складає 600 грн. Якщо обсяг роботи перевищує вказаний, вартість додаткової сторінки складає 50 грн.

Редколегія вправі рецензувати, редагувати, скорочувати та відхиляти статті. Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій. 

Розсилка друкованих примірників відбудеться 15 травня 2020 року.

 

ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ І РЕЦЕНЗУВАННЯ СТАТЕЙ:

Редакція журналу протягом 1 дня повідомляє учасника про отримання статті.

Редакційна колегія журналу здійснює внутрішнє анонімне рецензування статті (2-3 дні).

Редакція правомочна здійснювати наукове і літературне редагування матеріалів, що надійшли, при необхідності скорочувати їх за погодженням з автором, або направляти статтю на доопрацювання автору.

Редакція залишає за собою право відхилити статтю, яка не відповідає встановленим вимогам або тематиці журналу. У разі відхилення представленої статті редакція дає автору мотивований висновок.

 

Тематичні рубрики журналу «Закарпатські філологічні студії»:

1. Українська мова;     

2. Російська мова;

3. Слов'янські мови;   

4. Германські мови;

5. Романські мови;     

6. Балтійські мови;

7. Індоіранські мови;

8. Тюркські мови;

9. Фінно-угорські та самодійські мови;

10. Іберійсько-кавказькі мови;

11. Монгольські мови;

12. Семітські мови;

13. Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії;

14. Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови;

15. Загальне мовознавство;

16. Перекладознавство;

17. Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство;

18. Структурна, прикладна та математична лінгвістика;

19. Літературознавство;

20. Українська література;

21. Російська література;

22. Література слов'янських народів;

23. Література зарубіжних країн;

24. Порівняльне літературознавство;

25. Теорія літератури;

26. Фольклористика;

27. Літературне джерелознавство і текстологія;

28. Кримськотатарська література.

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

Обсяг статті від 10 до 20 сторінок, включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, список літератури. Шрифт тексту – Times New Roman, розмір 14, через інтервал 1,5; поля з усіх сторін – 20 мм.

Якщо стаття містить таблиці і (або) рисунки, то вони повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту – Times New Roman, розмір 12.

Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною.

Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела: наприклад, [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234].

Список використаних джерел подається наприкінці статті в порядку згадування джерел відповідно до ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» з поправками (код УКНД 01.140.40).

 

 СТРУКТУРА СТАТТІ:

 Обов’язкові структурні елементи:

– постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;

– виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

– формулювання цілей статті (постановка завдання);

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

– висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Стаття повинна містити УДК, ORCID ID код (якщо автор не зареєстрований в ORCID, необхідно обов’язково створити обліковий запис за посиланням), анотації та ключові слова українською та англійською мовами (якщо стаття російською – анотація російською мовою потрібна), переклад назви статті на англійську мову; обсяг кожної анотації – мінімум 1800 друкованих знаків, кількість ключових слів – мінімум 5 слів.

Редакція здійснює отримання DOI для статей.

Мова публікацій: українська, російська, англійська.

Приклад оформлення статті

Інформаційний лист

 

Copyright © 2020. Закарпатські філологічні студії