Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 УКРАЇНСЬКА МОВА

Бабій І.О.
АНТОНІМІЧНА ПАРА ЯК ОСНОВА АФОРИЗМІВ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНІВ М. ДОЧИНЦЯ «ВІЧНИК» І «КРИНИЧАР»)

Булик-Верхола С.З.
НАЗВИ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ УДАРНИХ МУЗИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ: ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ

Вікторіна О.М.
НАЗВИ ДРУГИХ СТРАВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ПИСЬМЕННИКІВ ХVIII-ХІХ СТ.)

Дьячок Н.В., Датченко Ю.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПИСАНКАРСЬКИХ НОМІНАЦІЙ З ПОЗИЦІЙ ЕТИМОЛОГО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ

Коваленко Н.Д.
ІНФОРМАТИВНІСТЬ КОМЕНТАРІВ У ДІАЛЕКТНИХ ТЕКСТАХ

Кучмак К.І.
ОСОБЛИВОСТІ ВІДМІНЮВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ГІДРОНІМІВ ЖІНОЧОГО РОДУ ПЕРШОЇ ВІДМІНИ М’ЯКОЇ ГРУПИ

Лещенко Т.О., Жовнір М.М.
РЕВІТАЛІЗАЦІЯ ПИТОМИХ НАЦІОНАЛЬНИХ ЛЕКСЕМ У НАУКОВОМУ МЕДИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Максименко Н.В.
ІННОВАЦІЇ ТА ТРАДИЦІЇ В МОВНІЙ ПІДГОТОВЦІ ІНОЗЕМНИХ СЛУХАЧІВ

Мандич Т.М.
КОНЦЕПТОСФЕРА СПОРТ ЯК СПОСІБ СТРУКТУРУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ У СПОРТИВНОМУ МЕДІЙНОМУ ПРОСТОРІ

РОЗДІЛ 2 РОСІЙСЬКА МОВА

Шкіль К.П.
ЕПІТЕТ ЯК ЕЛЕМЕНТ ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКОГО СТИЛЮ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЕЗІЇ А. ФЕТА)

РОЗДІЛ 3 ГЕРМАНСЬКІ МОВИ

Беззубова О.О.
НІМЕЦЬКОМОВНІ НОВИННІ ПОВІДОМЛЕННЯ З СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЮ СКЛАДОВОЮ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ MDR

Borisenko T.I., Tsinova M.V., Grodska E.B.
TWO-COMPONENT ATTRIBUTIVE CONSTRUCTIONS IN JUDICIAL PROCEDURE DISCOURSE

Веремчук Е.О.
АКЦІОНАЛЬНИЙ МОДУС АНГЛОМОВНОГО ЛІНГВОЕТИЧНОГО КОНЦЕПТУ DIGNITY

Гаврилова І.М.
ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ПОБУТОВОЇ ІНСТРУКЦІЇ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ УКРАЇНСЬКОЮ

Демченко Н.С.
МОВНІ ЗАСОБИ УВИРАЗНЕННЯ В АНГЛОМОВНИХ ГАЗЕТНИХ ЗАГОЛОВКАХ (НА МАТЕРІАЛІ «THE ECONOMIST»)

Жихарєва О.О., Ставцева В.Ф.
КОНЦЕПТ SELF-FULFILLMENT ЯК ДИСКУРСОТВІРНИЙ КОНЦЕПТ СУЧАСНОЇ АНГЛОМОВНОЇ РЕКЛАМИ

Зубач О.Д.
СИСТЕМНО-СТРУКТУРНА СПЕЦИФІКА ШВАНКУ

Казимір І.С.
ПЕРИФРАСТИЧНІ НОМІНАЦІЇ ЯК ПРОЯВ КОНТЕКСТУАЛЬНОЇ СИНОНІМІЇ В СУЧАСНОМУ ГАЗЕТНОМУ ДИСКУРСІ

Kostenko V.H., Solohor I.M.
INFINITIVE AND GERUND CONSTRUCTIONS IN INFORMED CONSENT TEMPLATES FOR DENTAL TREATMENT

Крайняк О.М.
ДО ПИТАННЯ СЕМАНТИЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ НІМЕЦЬКОЇ ДІЄСЛІВНОЇ ЛЕКСИКИ

Малінко О.Г., Василенко І.О.
АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ УСПІШНОГО ДОСВІДУ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ В ГАЛУЗІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Мамедова А.І., Курохтіна А.М.
МОДАЛЬНА СІТКА В ТЕКСТАХ НІМЕЦЬКИХ СЛОГАНІВ ТА СЕНТЕНЦІЙ

Мелех Г.Б.
ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ ІЗ ДЕМОНОЛОГІЧНО-РЕЛІГІЙНИМ КОМПОНЕНТОМ У НІМЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

РОЗДІЛ 4 РОМАНСЬКІ МОВИ

Наместюк С.В., Гарвасюк О.В., Томашевська А.Ю.
CЕМАНТИЧНЕ ДЕКОДУВАННЯ ВАРІАЦІЇ ЛЕКСЕМИ COVID

РОЗДІЛ 5 МОВИ НАРОДІВ АЗІЇ, АФРИКИ, АБОРИГЕННИХ НАРОДІВ АМЕРИКИ ТА АВСТРАЛІЇ

Война М.О., Ракітіна М.І.
ПАРАТАКСИС І ГІПОТАКСИС У КОНТЕКСТІ КИТАЙСЬКО-АНГЛІЙСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ

РОЗДІЛ 6 КЛАСИЧНІ МОВИ. ОКРЕМІ ІНДОЄВРОПЕЙСЬКІ МОВИ

Панчишин Н.З.
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ «ЧАС» У КОМЕДІЇ ТІТА МАКЦІЯ ПЛАВТА «АМФІТРІОН»

РОЗДІЛ 7 ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО

Дузь Л.І.
СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК З МОВИ ЯК НЕПРОФІЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: НОРМАТИВНІСТЬ І ПРАКТИКА

Оробінська М.В.
ВПЛИВ КЛАСУ ДЕТЕРМІНАТОРА НА ІДІОМАТИЧНІСТЬ ТЕКСТУ

Остапенко М.П.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТОНІМІЇ ПРИ ТВОРЕННІ ЕПОНІМІВ

Самойленко О.В.
ОНОМАСІОЛОГІЙНІ МОДЕЛІ МЕДИЧНИХ-ТЕРМІНІВ-КВАЗІКОМПОЗИТІВ З ТЕРМІНОЕЛЕМЕНТАМИ ГРЕЦЬКО-ЛАТИНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ

Чапля О.С.
ПРОЕКТУВАННЯ СИНТАГМАТИЧНОЇ ВАЛЕНТНОСТІ КВАНТИТАТИВНИХ ПРИСЛІВНИКІВ У ФУНКЦІЇ ПІДМЕТА У ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ

РОЗДІЛ 8 СТРУКТУРНА, ПРИКЛАДНА ТА МАТЕМАТИЧНА ЛІНГВІСТИКА

Сливка Л.З.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ЛЕКСИКИ У РОМАНІ ДЖ.К. РОУЛІНГ «ГАРРІ ПОТТЕР ТА СМЕРТЕЛЬНІ РЕЛІКВІЇ»

РОЗДІЛ 9 УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Богатирьова К.В., Дубініна О.В., Колот Л.А.
СТАТИЧНИЙ ПЕЙЗАЖ В «ОДЕ НА ПЕРВЫЙ ДЕНЬ МАЯ 1761 ГОДА» ГНАТА МАКСИМОВИЧА

Буряк О.Ф.
НАРОДНОПІСЕННІ ЕЛЕМЕНТИ В ЦИКЛІ ОПОВІДАНЬ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА «НАМИСТО»

Варецька С.О., Маценка С.П., Мельник Д.М., Тарасюк Я.П.
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОСТОРУ У «КАССАНДРІ» ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Генц А.В.
ГЕНОЛОГІЧНА МАТРИЦЯ ІСТОРІОГРАФІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХІХ–ХХ СТОЛІТТЯ

Кобзей Н.В.
ЗОБРАЖАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО В ХУДОЖНЬОМУ СВІТІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА

Корнілова К.О.
ІМАНЕНТНА ПРОБЛЕМАТИКА КАТАСТРОФІЗМУ ТА ЇЇ ХУДОЖНЄ ВТІЛЕННЯ В ПРОЗІ ПАВЛА ЗАГРЕБЕЛЬНОГО МЕЖІ ХХ –ХХІ СТОЛІТЬ

Куманська Ю.О., Яблонська О.В.
ПОВІСТЬ-КАЗКА В. БЛИЗНЕЦЯ «ЗЕМЛЯ СВІТЛЯЧКІВ»: ДИСКУРС ПРИРОДИ, ПОЛІТИЧНА АЛЕГОРІЯ

Новик О.П.
КНИГА ЯК СКЛАДОВА ПОВСЯКДЕННОСТІ БАРОКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Розлуцький І.М., Розлуцька А.Г.
АСПЕКТИ НАЦІОНАЛЬНОГО НАРАТИВУ У ТВОРЧОСТІ О. КИРИЛА СЕЛЕЦЬКОГО

Шаф О.В., Гонюк О.В.
ДУХ ЧАСУ: ФЕМІНОЦЕНТРИЧНА ПРОЗА НАТАЛІЇ КОБРИНСЬКОЇ В ПАРАДИГМІ «РЕАЛІЗМ – МОДЕРНІЗМ»

РОЗДІЛ 10 ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Білинська Х.В.
ХРОНОТОП ПРОВІНЦІЙНОГО МІСТЕЧКА В РОМАНІ ЕДІТ ВОРТОН «ЛІТО»

Голубішко І.Ю.
ІНТЕРМЕДІАЛЬНА СКЛАДОВА РОМАНУ ДЕНА БРАУНА «ІНФЕРНО»

РОЗДІЛ 11 ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

Телець Ю.В.
ХРОНОТОП ЯК ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА ПОТЕНЦІЯ КОНСТРУЮВАННЯ ГЕДОНІСТИЧНОЇ МОДЕЛІ «ТІЛЕСНОСТІ» У РОМАНІ ЯРОСЛАВИ ЛИТВИН «РІК РОЗПУСТИ КЛАУСА ОТТО БАХА»

Copyright © 2024. Закарпатські філологічні студії