Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 РОСІЙСЬКА МОВА

Каменева И.А.
МЕТАФОРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ «ХАОС – КОСМОС» В ПОЭЗИИ Ф.И. ТЮТЧЕВА

Циганенко В.В.
АНОТУВАННЯ ТА РЕФЕРУВАННЯ В ПРАКТИЦІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ-НЕФІЛОЛОГІВ

РОЗДІЛ 2 СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ

Арефьева Н.Г.
О НЕКОТОРЫХ ПРИНЦИПАХ ФРАЗЕОГРАФИРОВАНИЯ: К ПРОБЛЕМЕ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ РАССОГЛАСОВАНИЙ

Гілецька З.І.
ПРОБЛЕМИ ПЕРЕДАЧІ УКРАЇНСЬКИХ ВЛАСНИХ НАЗВ СЛОВАЦЬКОЮ МОВОЮ

Саїк А.В.
ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ОМОНІМІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ І ЧЕСЬКІЙ МОВАХ

Филипець О.З.
CПОСОБИ КАТЕГОРИЗАЦІЇ ЕТНОНІМА ПОЛЯК В «ІНТЕРПРЕТАЦІЯХ» СТУДЕНТІВ СІЛЕЗЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

РОЗДІЛ 3 ГЕРМАНСЬКІ МОВИ

Андрієнко К.В.
ЛЕКСИЧНІ МАРКЕРИ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОСТІ АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТІВ ГАЛУЗІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Бойван О.С., Ковтун О.В.
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ POWER НА ОСНОВІ ТВОРУ ДЖОРДЖА МАРТІНА «ГРА ПРЕСТОЛІВ»

Бондар К.С.
МЕЛОДІЙНИЙ КОМПОНЕНТ ПРОСОДИЧНОГО СКЛАДНИКА В МОВЛЕННІ ШОТЛАНДЦІВ

Бондаренко А.О., Бялик В.Д.
СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА СПОСОБИ ТВОРЕННЯ АНГЛОМОВНИХ КІНЕМАТОГРАФІЧНИХ ТЕРМІНІВ

Бубнов Д.В.
ПРОСОДИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОВЛЕННЯ ЧОТИРЬОХ РЕГІОНІВ ІРЛАНДІЇ

Gordiyenko O.V.
ENGLISH MEDICAL LEXICOGRAPHY: DIACHRONIC ANALYSIS

Град Н.Я.
РЕЗУЛЬТАТИ АКУСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ПРОСОДІЇ АНГЛОМОВНИХ ВІДЕОПРЕЗЕНТАЦІЙ

Гродський І.Я.
ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗВЕРТАНЬ У СЕРЕДНЬОАНГЛІЙСЬКИХ ЛИЦАРСЬКИХ РОМАНАХ XII – XV СТ.

Деде Ю.В.
КОМУНІКАТИВНІ ТАКТИКИ ПОМ’ЯКШЕННЯ ДИРЕКТИВІВ В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ

Димирова О.П., Слободцова И.В.
ОСОБЕННОСТИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДВУВОКАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ КОРНЯ В СРЕДНЕВЕРХНЕНЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Єлісєєва П.В.
ЛІНГВАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОГО ДИСКУРСУ ЦИФРОВОГО МИСТЕЦТВА

Калюжна А.Б.
ОСОБЛИВОСТІ ЗОБРАЖЕННЯ ПРОСТОРУ В КЛАСИЧНОМУ ДЕТЕКТИВІ

Карачова Д.В., Мирошниченко В.М.
СПЕЦИФІКА МУЛЬТИКОМПЕТЕНЦІЇ ПЕРЕКЛАДАЧА У ТЕКСТАХ МЕДИЧНОЇ ТЕМАТИКИ З ДОДАВАННЯМ НОВІТНІХ ТЕХНІЧНИХ ІННОВАЦІЙ

Карп М.А.
КОНТАМІНОВАНА КОГЕРЕНТНІСТЬ У ДІАЛОГАХ І ПОЛІЛОГАХ АНГЛІЙСЬКИХ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ КАЗОК ФІЛІПА АРДА

Карпова Д.М.
ТЕМПОРАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ МОВЛЕННЯ ВАЛЛІЙЦІВ

Ковалевська О.В.
ГРЕКО-ЛАТИНСЬКІ АФІКСИ ТА ЇХ РОЛЬ У ТЕРМІНОТВОРЕННІ (НА МАТЕРІАЛІ ТЕРМІНОСИСТЕМИ “ENVIRONMENTAL SCIENCE” СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)

Коваль Н.О.
ЗАСОБИ ПРОСОДИЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ АМЕРИКАНСЬКИХ ЛЕКЦІЙ ЯК ПОКАЗНИК КУЛЬТУРИ МОВЦЯ

Корнєлаєва Є.В.
ПРОСОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПУБЛІЧНОЇ МОВИ (НА МАТЕРІАЛІ ВИСТУПІВ БРИТАНСЬКИХ ПАРЛАМЕНТАРІВ)

Кришталь С.М.
КОНВЕРСІЯ ІМЕННИКІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ПОГОДНИХ ЯВИЩ У МЕТАФОРИЧНІ ДІЄСЛОВА В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Літвінова М.М.
ХУДОЖНІЙ ДИСКУРС В ЕПОХУ ДИГІТАЛІЗАЦІЇ: НІМЕЦЬКОМОВНІ ЛІТЕРАТУРНІ САЙТИ

Марчук О.В.
СТИЛЬОВА ХАРАКТЕРИСТИКА АНГЛІЙСЬКОМОВНОГО ФЕНТЕЗІЙНОГО ТЕКСТУ «ГАРРІ ПОТТЕР»

Махоніна Н.Г.
НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА СПЕЦИФІКА ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ІЗ ТЕМАТИЧНОЇ ГРУПИ «ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ» (НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ)

Огреніч М.А., Яковлєва М.Л.
ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ КОМІЧНОГО ЕФЕКТУ В ОПОВІДАННІ Д. МІКЕША «ЯК УНИКНУТИ МАНДРУВАННЯ»

Оксанич М.П.
ПОЗИЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПІДРЯДНИХ УМОВНИХ РЕЧЕНЬ У СЕРЕДНЬОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКІЙ МОВІ

Плегуца А.А.
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ТЕМПОРАЛЬНОСТІ

Полякова Т.Л.
ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ В ЖАНРІ ТВІТИНГ В АНГЛОМОВНІЙ ПОЛІТИЧНІЙ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ

Присяжнюк О.Я.
СОЦІАЛЬНЕ СИТУАТИВНЕ ВАРІЮВАННЯ МОВИ

Русавська О.О., Бондаренко О.К.
ВАРІАТИВНІСТЬ ПРОСОДИЧНИХ ОЗНАК У МОВЛЕННІ КАНАДЦІВ

Скічко А.С.
ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕПТУ TASTE ЗА ДОПОМОГОЮ ФРЕЙМОВО-СЛОТОВОЇ МОДЕЛІ

Томнюк Л.М.
ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛЬНОЇ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ДОМЕНУ МОВЛЕННЄВОЇ НЕВЕРБАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ У СУЧАСНОМУ НІМЕЦЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЮРЕМНОМУ ДИСКУРСІ

Федоренко О.І.
ЛЕКСИЧНА СПОЛУЧУВАНІСТЬ ТА СУБСТИТУТИВНА СИНОНІМІЯ ДІЄСЛІВ MAKE ТА DO У СКЛАДІ СТАЛИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ

Шапочкіна О.В.
КАТЕГОРІЯ СТАНУ ГЕРМАНСЬКИХ МОВ ПІД ЕФЕКТОМ ТИСКУ МОВНОЇ СИСТЕМИ

РОЗДІЛ 4 РОМАНСЬКІ МОВИ

Міхненко Г.Е., Кучерява Л.В.
ПОЕТОНІМИ ЯК МАРКЕРИ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ В ОНОМАСТИЧНОМУ ПРОСТОРІ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ

Сіваченко І.В.
СТРУКТУРНО-КОМПОЗИЦІЙНІ ТА ПРОСОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЯ СПОРТИВНОГО КОМЕНТАТОРА

РОЗДІЛ 5 ТЮРКСЬКІ МОВИ

Каціон І.О.
СЕМАНТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ОДИНИЦЬ НОМІНАТИВНОГО ПОЛЯ КОНЦЕПТУ ЖИТТЯ У ТУРЕЦЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ

Покровська І.Л., Плешкун С.С.
КОНЦЕПТОСФЕРА АФОРИЗМІВ ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ

Чорна О.В.
ВХОДЖЕННЯ ІНШОМОВНИХ ПОДАТКОВИХ ТЕРМІНІВ В УКРАЇНСЬКУ МОВУ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

РОЗДІЛ 6 МОВИ НАРОДІВ АЗІЇ, АФРИКИ, АБОРИГЕННИХ НАРОДІВ АМЕРИКИ ТА АВСТРАЛІЇ

Букрієнко А.О.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИНОНІМІВ, УТВОРЕНИХ ШЛЯХОМ ПЕРЕСТАНОВКИ КОМПОНЕНТІВ, У ЯПОНСЬКІЙ МОВІ (НА ПРИКЛАДІ 習慣 ТА 慣習)

Жила В.Г.
ОПОЗИЦІЯ КОНЦЕПТІВ «ПРАЦЯ / НЕРОБСТВО» В КОРЕЙСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ (НА МАТЕРІАЛІ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ІЗ СОМАТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ)

РОЗДІЛ 7 КЛАСИЧНІ МОВИ. ОКРЕМІ ІНДОЄВРОПЕЙСЬКІ МОВИ

Микитка М.-Д.Ю.
ЛАТИНСЬКА РЕЛІГІЙНА ТЕРМІНОЛОГІЯ: СТРУКТУРНИЙ ПІДХІД

Петришин М.Й.
КОНЦЕПТ ЛЮБОВ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЛАТИНСЬКИХ ПАРЕМІЙ

Савчук Г.О.
КРИТЕРІЇ ВИОКРЕМЛЕННЯ ОКАЗІОНАЛЬНО СУБСТАНТИВОВАНИХ ПРИКМЕТНИКІВ І ДІЄПРИКМЕТНИКІВ (НА МАТЕРІАЛІ РІЗНОЖАНРОВИХ ТЕКСТІВ ДАВНЬОГРЕЦЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ)

Толстих Н.В.
СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ СУЧАСНОЇ БЕЗЕКВІВАЛЕНТНОЇ ЛЕКСИКИ ЛАТИНСЬКОЮ МОВОЮ (НА МАТЕРІАЛІ ФІЛОСОФСЬКОЇ КАЗКИ АНТУАНА ДЕ СЕНТ-ЕКЗЮПЕРІ «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»)

РОЗДІЛ 8 ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО

Бігунов Д.О.
ОСОБЛИВОСТІ РЕКЛАМНОГО ТЕКСТУ

Богуцький В.М.
ХАРАКТЕРНІ РИСИ ВЗАЄМОДІЇ МОВИ Й КУЛЬТУРИ У СВІТЛІ ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Віговська Л.А.
СЛОГАН ЯК ОДИН ІЗ ВИДІВ РЕКЛАМНОГО ТЕКСТУ

Караваєва Т.Л., Тер-Григорьян М.Г.
ПОЛІТКОРЕКТНІСТЬ АНГЛОМОВНОЇ КУЛЬТУРИ І ГІПОТЕЗА ЛІНГВІСТИЧНОЇ ВІДНОСНОСТІ

Матвєєва С.А.
ЮРИДИЧНИЙ ДИСКУРС ЯК СЕМІОТИЧНА КОНСТРУКЦІЯ ПРОФЕСІЙНОГО КОМУНІКАТИВНОГО ПРОСТОРУ

Позніхіренко Ю.І.
ЕРГОНІМІЯ: ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ЕРГОНІМІВ

Copyright © 2023. Закарпатські філологічні студії