Випуск 8 Том 2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 УКРАЇНСЬКА МОВА

Брага І.І.
МОВНА БІОГРАФІЯ БІЛІНГВА (СПРОБА РЕКОНСТРУКЦІЇ)

Дьолог О.С.
АНГЛОМОВНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Заєць В.Г.
СПЕЦИФІКА СТРУКТУРИ СЛОВОФОРМ КАТЕГОРІЇ ОЦІНКИ ГЕРОЯ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ

Нерян С.О.
МОВНІ ЗАСОБИ АРГУМЕНТАЦІЇ В МЕРЕЖЕВОМУ СПІЛКУВАННІ (НА МАТЕРІАЛІ ДОПИСІВ УКРАЇНСЬКОМОВНОГО СЕГМЕНТА FACEBOOK)

Олексій К.Б.
ОСОБЛИВОСТІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ МОНОЛОГУ І ДІАЛОГУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ

Слободян М.Р.
ГРАМАТИЧНІ ПАРАМЕТРИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБМЕЖУВАЛЬНО-ВИДІЛЬНИХ ЧАСТОК ТІЛЬКИ, ЛИШЕ, НАВІТЬ У ПРИДІЄСЛІВНІЙ ПОЗИЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ)

Царьова І.В.
ДЕРИВАЦІЙНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ СЛОВА В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ЮРИДИЧНОМУ ТЕКСТІ

РОЗДІЛ 2 РОСІЙСЬКА МОВА

Гилюн О.В.
ХРОНОТОП ВОЙНЫ В РУССКОЙ ПАРЕМИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ МИРА

Крысенко Т.В., Суханова Т.Е.
О РАБОТЕ С ПАРОНИМАМИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ КАК ИНОСТРАННОМУ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ ВУЗЕ

РОЗДІЛ 3 ГЕРМАНСЬКІ МОВИ

Артеменко А.І.
ПЕРЕПИТУВАННЯ В АНГЛІЙСЬКОМУ МОВЛЕННІ ДІАЛОГІЧНИХ ТЕКСТІВ

Ворона Т.О., Корягіна А.Ю.
ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНУ ДЛЯ РОЗВИТКУ РІЗНИХ ВИДІВ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Гриня Н.О.
КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНА СВОЄРІДНІСТЬ КОНТРАСТУ ЯК ПРИНЦИПУ ХУДОЖНЬОГО ОСВОЄННЯ ДІЙСНОСТІ

Івасишин М.Р.
ЛІНГВАЛЬНИЙ ТА ЕКСТРАЛІНГВАЛЬНИЙ ІНВЕНТАР В АНГЛОМОВНОМУ КОМІКСІ

Калюжна А.Б.
АРХЕТИПНИЙ ОБРАЗ КОНЦЕПТУ СИЩИК В АНГЛОМОВНОМУ КЛАСИЧНОМУ ДЕТЕКТИВІ

Коваль Н.О.
АКЦЕНТНЕ ВИДІЛЕННЯ ІН ФОРМАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ БРИТАНСЬКИХ ЛЕКЦІЙ

Ковбасюк Л.А.
НОВІТНІ ЛЕКСЕМИ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ (НА МАТЕРІАЛІ СЛОВНИКА НЕОЛОГІЗМІВ ІНСТИТУТУ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ (IDS))

Конопляник Л.М.
ВПЛИВ СЕКСИЗМУ НА РОЗВИТОК АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ХХ СТОЛІТТІ

Кременєва Т.В.
ДІАЛЕКТИКА ВЗАЄМОВІДНОШЕНЬ МІЖ ПОНЯТТЯМИ «КАРТИНА СВІТУ» ТА «ЛІНГВОКОГНІТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ»

РОЗДІЛ 4 РОМАНСЬКІ МОВИ

Жигало Н.М.
ЕМОЦІЙНО-ОЦІННА ЛЕКСИКА У РАННЬОХРИСТИЯНСЬКІЙ ЛАТИНОМОВНІЙ ПРОЗІ: ПРИСЛІВНИК (НА МАТЕРІАЛІ «СПОВІДІ» АВРЕЛІЯ АВГУСТИНА)

Чистяк Д.О., Курганська А.Р.
ЛІНГВОЕСТЕТИЧНА КОНЦЕПТОСИСТЕМА ПОЕТИКИ АЛЬБЕРА МОКЕЛЯ

РОЗДІЛ 5 ТЮРКСЬКІ МОВИ

Aliyeva N.
THE ROLE OF VALENCY IN LANGUAGE TEAC HING

Покровська І.Л., Плешкун С.С.
ДЖЕРЕЛА ПОХОДЖЕННЯ АФОРИЗМІВ У ТУРЕЦЬКІЙ МОВІ

РОЗДІЛ 6 МОВИ НАРОДІВ АЗІЇ, АФРИКИ, АБОРИГЕННИХ НАРОДІВ АМЕРИКИ ТА АВСТРАЛІЇ

Богомолов О.В.
«РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ»: КОНЦЕПТ KARĀMA В ДИСКУРСІ АРАБСЬКОЇ ВЕСНИ

РОЗДІЛ 7 КЛАСИЧНІ МОВИ. ОКРЕМІ ІНДОЄВРОПЕЙСЬКІ МОВИ

Гаргаєва О.В.
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КУЛЬТУРНИХ КОНЦЕПТІВ СВОБОДА / ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ТА БАТЬКІВЩИНА / ΠΑΤΡΙΔΑ У НАЦІОНАЛЬНО-МАРКОВАНІЙ ЛЕКСИЦІ НОВОГРЕЦЬКОЇ МОВИ

Микитка М.-Д.Ю.
МЕТАФОРО-МЕТОНІМІЧНІ ВІДНОШЕННЯ У ЛАТИНСЬКІЙ РЕЛІГІЙНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРУ АВГУСТИНА «СПОВІДЬ»)

Милик О.В.
ПАРАДИГМАТИЧНІ ЗВ’ЯЗКИ ЛЕКСЕМ-ВЕРБАЛІЗАТОРІВ СУБКОНЦЕПТУ SALUS В ЛАТИНСЬКІЙ МОВІ

РОЗДІЛ 8 ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО

Агасиева Матанат Сафар кызы.
ЗАИМСТВОВАНИЯ ИЗ РУССКОГО ЯЗЫКА В ПРОЗЕ КАНТЕ МИРА

Гасанова Айнур Мезахир кызы.
ОБЪЕДИНЕНИЯ ПИСАТЕЛЕЙ И ПОЭТОВ НАЧАЛА ХХ ВЕКА И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС

Habibova K.
SOSI OLINGUISTIC ANALYSIS OF POLITICAL COMMUNICATION

Чернявська А.В.
СИМВОЛІЗМ ФЛОРОНІМА ЛІЛІЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ (НА МАТЕРІАЛІ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ І ХУДОЖНІХ ТВОРІВ)

Якубова М.М.
ПУТИ И ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КАЧЕСТВ ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ

РОЗДІЛ 9 СТРУКТУРНА, ПРИКЛАДНА ТА МАТЕМАТИЧНА ЛІНГВІСТИКА

Borisenko T.I., Kudinova T.I., Petrova E.I., Tomenko M.G.
THE ROLE OF THE HOMO GENEITY/INHOMO GENEITY CRITERION IN DETERMINING THE STATISTICA L RELIAB ILITY OF A FREQUENCY DICTIONARY (ON THE BA SIS OF THE FREQUENCY DICTIONARY “RADIOE LEC TRONICS”)

Кючюкіплікчі О.О.
КВАНТИТАТИВНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ СТРУКТУРИ КРЕОЛІЗОВАНОГО ВІРШОВАНОГО ТЕКСТУ

Copyright © 2023. Закарпатські філологічні студії