Випуск 6

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 УКРАЇНСЬКА МОВА

Бадюл В.В.
КОДИ КУЛЬТУРИ В АСПЕКТІ КУЛЬТУРНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ

Дзюба М.М.
ОСОБЛИВОСТІ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ЕПОНІМІЧНИХ ТЕРМІНІВ

Олійников В.А.
СЕМАНТИЧНО-СИНТАКСИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ РЕЧЕНЬ ЗІ ЗВЕРТАННЯМИ (НА МАТЕРІАЛІ БОГОСЛУЖБОВИХ ТЕКСТІВ (АКАФІСТІВ) УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ)

Руда Г.C.
ПРЕДМЕТНА ФОНОСТИЛІСТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА

Тиха Л.Ю.
ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ НЕОЗНАЧЕНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ В. ЛИСА «КРАЇНА ГІРКОЇ НІЖНОСТІ»)

РОЗДІЛ 2 ГЕРМАНСЬКІ МОВИ

Адаменко О.В.
ТРАНСФОРМАЦІЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО НАПОВНЕННЯ ҐЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ СУЧАСНОСТІ

Гаврилова И.Н.
ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ИМЯ KAIN В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОМ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

Галянт Г.В
СНИЖЕННАЯ ЛЕКСИКА В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ ДОНАЛЬДА ТРАМПА)

Гарбар І.О.
КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ СУГЕСТИВНОГО ВПЛИВУ У ВСТУПНІЙ ПРОМОВІ АДВОКАТА ОБВИНУВАЧЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ АМЕРИКАНСЬКИХ ЮРИДИЧНИХ ТРИЛЕРІВ)

Камінська М.О., Макухіна С.В.
НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДЛЯ РОЗВИТКУ ІНШОМОВНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Корнєлаєва Є.В.
РОЛЬ ГЕНДЕРУ В МОВЛЕННЄВОМУ СПІЛКУВАННІ

Матковська М.В.
ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ НОМІНАЦІЇ ЕТНІЧНИХ СПІЛЬНОТ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Сердюк І.В.
ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНГЛОМОВНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ПРОМОВИ В ҐЕНДЕРНОМУ АСПЕКТІ

Ставенко О.В.
КОМПОЗИЦІЙНО-СЮЖЕТНА ОРГАНІЗАЦІЯ АВСТРАЛІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ КАЗКИ В ТЕРМІНАХ ТЕОРІЇ В. ПРОППА

Фекете Д.Ю.
РОЛЬ ФОНЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ У ПОРОДЖЕННІ ІЛОКУТИВНОЇ СИЛИ НАРАТИВУ АНГЛОМОВНОГО КІНОТРЕЙЛЕРА

Khomyk A.Yu.
ISSUES AND CHALLENGES OF MODERN TEACHING AND EDUCATIONAL ASSESSMENT

Цимбал Ю.О.
ПОНЯТТЯ «МЕТОДИЧНИЙ ТЕРМІН» В АНГЛОМОВНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

РОЗДІЛ 3 РОМАНСЬКІ МОВИ

Буць Ж.В.
ЕМОЦІЙНІСТЬ ЯК МАНІПУЛЯТИВНИЙ ПРИЙОМ СУЧАСНОЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ ЖІНОЧОЇ ПРОЗИ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ Т. ДЕ РОСНЕ «LE DÎNER DES EX»)

Кривенець І.В.
ОРГАНІЗАЦІЯ СЕМАНТИЧНОГО ПРОСТОРУ РОМАНУ БЕРНАРА ВЕРБЕРА «LES FOURMIS»

РОЗДІЛ 4 ІНДОІРАНСЬКІ МОВИ

Мамедова А.Б.
ПАУЗА КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ПРОСОДИИ ПЕРСИДСКОГО ЯЗЫКА

Мустафаева Наиля Балабек кызы.
ТЕМАТИКА МУХАММАСОВ МИРЗЫ ИСМАИЛ ГАСИРА

РОЗДІЛ 5 ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО

Москалюк Е.В.
СТИЛИСТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ОСНОВА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ КОММУНИКАТИВНЫХ КАЧЕСТВ РЕЧИ

Сидоренко І.А.
МЕТОДИКА ОПИСУ ХУДОЖНЬОГО КОНЦЕПТУ В СУЧАСНИХ АНТРОПОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

РОЗДІЛ 6 ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

Бондаренко А.С., Куліш В.С.
КОРЕЛЯЦІЯ ЛІНГВАЛЬНИХ ТА ЕКСТРАЛІНГВАЛЬНИХ ЧИННИКІВ У СТВОРЕННІ ОБРАЗУ БРИТАНСЬКОГО ПОЛІТИКА

Honcharenko E.P.
THE SPECIFIC NATURE OF THE TERMS DESCRIBING TERRORISM AND MECHANISMS OF THEIR TRANSLATION INTO UKRAINIAN

Ємець А.О., Головньова-Коппа О.О.
ПРИЙОМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПОРУШЕНИХ МОВНИХ НОРМ У ПЕРЕКЛАДІ УКРАЇНСЬКОЮ НА МАТЕРІАЛІ ТВОРУ ДЕНІЕЛА КІЗА «КВІТИ ДЛЯ ЕЛДЖЕРНОНА»

Старух В.О.
ВІЙСЬКОВА МЕТАФОРА В АНГЛОМОВНОМУ МЕДИЧНОМУ ДИСКУРСІ В АСПЕКТІ ПЕРЕКЛАДУ

РОЗДІЛ 7 ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНЕ І ТИПОЛОГІЧНЕ МОВОЗНАВСТВО

Кінащук А.В.
СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ ІРРАЦІОНАЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ В УКРАЇНСЬКІЙ, АНГЛІЙСЬКІЙ ТА НІМЕЦЬКІЙ МОВАХ

РОЗДІЛ 8 СТРУКТУРНА, ПРИКЛАДНА ТА МАТЕМАТИЧНА ЛІНГВІСТИКА

Grzesiak J.
NEUROKOGNITYWISTYCZNE I SPOŁECZNO-KULTUROWE ASPEKTY ROZWIJANIA JĘZYKA DZIECKA

Dyachenko G.F., Mykhailiuk S.L., Duvanskaya I.F., Ershova Yu.A.
STATISTICAL METHODS OF FORMATION OF TEXT CORPORA AND LEXICOGRAPHIC RESOURCES (ON THE BASIS OF THE SPECIALTY “ACOUSTICS AND ULTRASONIC”)

Shapa L.N., Tomenko M.G., Lebedeva E.V., Gvozd O.V.
THE INFLUENCE OF QUANTITATIVE AND QUALITATIVE FEATURES ON STATISTICAL INDICATOR OF MATERIALITY/IMMATERIALITY OF DISCREPANCIES IN THE NUMBER OF VERBS IN FREQUENCY DICTIONARIES OF DIFFERENT TYPES

РОЗДІЛ 9 УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Атаманчук В.П.
ХУДОЖНІ ФОРМИ ВІДОБРАЖЕННЯ СВІДОМОСТІ ГЕРОЯ У ДРАМІ ЮРІЯ КОСАЧА «ОБЛОГА»

Барабаш С.М.
АРХЕТИПИ ОБРАЗІВ У СОЦІАЛЬНО-ІДЕОЛОГІЧНІЙ ПОВІСТІ МИХАЙЛА КОЗОРІСА «СЕЛО ВСТАЄ»

Ван Сяоюй.
ПСИХОАНАЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС ФРАНКОЗНАВСТВА: ҐЕНЕЗА ТА СТАНОВЛЕННЯ

Подлісецька О.О.
ФЕНОМЕН ЖІНОЧОГО ПИСЬМА В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ

Свириденко О.М.
«СЕРДЦЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЕСТЬ БЕЗДНА НЕИСПОВЕДИМАЯ»: ПСИХОЛОГІЗМ ЕПІСТОЛЯРНОЇ ТВОРЧОСТІ МИКОЛИ ГОГОЛЯ

РОЗДІЛ 10 ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

Аллахвердиева Айтен Муса кызы.
ЛОЖНЫЕ ДОВОДЫ КАК ПРАГМАТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕЧИ

Рзаева Афет Гняз кызы.
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИСПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО АППАРАТА В ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМАХ АЗЕРБАЙДЖАНCКОЙ РЕСПУБЛИКИ (1980–2000 ГГ.)

РОЗДІЛ 11 МОВИ НАРОДІВ АЗІЇ, АФРИКИ, АБОРИГЕННИХ НАРОДІВ АМЕРИКИ ТА АВСТРАЛІЇ

Мерзлюк Д.О.
МОДИФІКАТОРИ НАПРЯМКУ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ АСПЕКТУАЛЬНИХ ЗНАЧЕНЬ У СУЧАСНІЙ КИТАЙСЬКІЙ МОВІ

Copyright © 2019. Закарпатські філологічні студії