Випуск 3 Том 2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 8 ГЕРМАНСЬКІ МОВИ

Луньова Т.В.
КОНЦЕПТ РУМУНСЬКА КУЛЬТУРА В ЕСЕ ПОЛА БЕЙЛІ ПРО КОНСТАНТІНА БРАНКУЗІ

Макухіна С.В.
МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мизин Т.О.
ЛЕКСЕМИ BREAD / BROT У НАЦІОНАЛЬНО-МОВНИХ КАРТИНАХ СВІТУ

Пєшкова О.А.
СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ ІНТЕРМЕДІАЛЬНОСТІ В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ: КОГНІТИВНО-НАРАТИВНІ АСПЕКТИ

Пікалова А.О.
ПРИНЦИПИ КОНСТРУЮВАННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ АНГЛОМОВНОГО ДИТЯЧОГО ПОЕТА

Плющ К.Є.
ЛЕДІ ЧАТТЕРЛЕЙ ЯК ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ ТИПАЖ

Приходько І.В.
ОБРАЗНИЙ СКЛАДНИК КОНЦЕПТУ «КАНАДА» В КАНАДСЬКИХ АНГЛІЙСЬКОМОВНИХ ВІРШОВАНИХ ТЕКСТАХ ПЕРІОДУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОЛОНІЗАЦІЇ КАНАДИ

Сердійчук Л.П.
ВИКОРИСТАННЯ СТИЛІСТИЧНО МАРКОВАНИХ МОВНИХ ЗАСОБІВ У АВТОБІОГРАФІЯХ ЛАУРЕАТІВ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ

Середюк Л.А.
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

Сидоренко Т.В.
КОГНІТИВНО-СЕМІОТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ВИВЧЕННЯ СЕНСОРИКИ ЗАПАХУ І СМАКУ В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ

Федишин М.І.
ТЕОЛОГІЯ І П’ЯТИДЕСЯТНИЦЬКЕ ВЧЕННЯ: СУТНІСТЬ, ОСНОВНІ АСПЕКТИ ТА ПІДХОДИ ДО ЇЇ АНАЛІЗУ

Цапів А.О.
КАЗКА ЯК ЖАНР ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ДІТЕЙ: ТЕКСТ-ТИПОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Чорній А.Л.
КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ТАКТИКИ ПОСЕРЕДНИКА НА ЕТАПІ ПОБУДОВИ ДІАЛОГУ

РОЗДІЛ 9 ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО

Гуськова Л.В., Махачашвілі Р.К.
КАТЕГОРІЯ СЛОВА В СУЧАСНИХ ТЕОРІЯХ ІНФОРМАЦІЇ

Кулиева Айдан Фейруз кызы.
К ВОПРОСУ АКТУАЛЬНОГО ЧЛЕНЕНИЯ В ЯЗЫКОЗНАНИИ

Лабенко О.В.
СТРУКТУРА ТА СЕМАНТИКА ЗАКРІПКИ В УКРАЇНСЬКИХ, АНГЛІЙСЬКИХ ТА ФРАНЦУЗЬКИХ ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАМОВЛЯННЯХ

Литвинова Н.В.
ПОНЯТИЕ СЛОВА И ПУТИ ЕГО ИЗУЧЕНИЯ

Мокрій Я.О.
ОСОБЛИВОСТІ ҐЕНДЕРНИХ КОМУНІКАТИВНИХ КУЛЬТУР У ВІЙСЬКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Рахманова Н.А.
ПРОБЛЕМА ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ СОЦИАЛЬНЫМИ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИМИ СТРУКТУРАМИ ПОНЯТИЙ

Сидоренко О.М.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАЗВ ПЕРУКАРЕНЬ МІСТА КИЄВА

Чеберяк А.М.
МЕХАНІЗМ СТВОРЕННЯ НЕГАТИВНОГО ОБРАЗУ УКРАЇНИ НА СТОРІНКАХ РОСІЙСЬКИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Шепітько С.В.
ПРОБЛЕМА ТЕМАТИЧНОГО УГРУПУВАННЯ ПАРЕМІЙ ІЗ ПОЗИЦІЙ КОГНІТИВНО-ДИСКУРСИВНОГО ПІДХОДУ

Ширинова Изаура Физули кызы.
К ВОПРОСУ ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМЫ ВАРИАТИВНОСТИ В ЯЗЫКОЗНАНИИ

Ясногурська Л.М.
ЛЕКСИКОГРАФІЧНИЙ, ПОНЯТТЄВИЙ ТА ОБРАЗНО-МЕТАФОРИЧНИЙ СКЛАДНИК ЗРАДИ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ

РОЗДІЛ 10 ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

Балабін В.В.
ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧІ ОСНОВИ ТЕОРІЇ ВІЙСЬКОВОГО ПЕРЕКЛАДУ

Воловик А.А.
ГІПОТЕКСТОВИЙ РІВЕНЬ ЖАНРУ КАЗКИ: ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СИМВОЛІКИ

Дзера О.В.
АНГЛО-УКРАЇНСЬКА БІБЛІЙНА ФРАЗЕОГРАФІЯ: ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ

Зорницький А.В.
ЖАНРОВО-СТИЛІСТИЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ СТРАТЕГІЇ ДОМЕСТИКАЦІЇ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ М. ШЕЙБОНА “THE YIDDISH POLICEMEN’S UNION”)

Крилова Т.В., Шевченко Ю.В.
СПЕЦИФІКА ВІДТВОРЕННЯ ОКАЗІОНАЛЬНИХ ПОРІВНЯНЬ ЯК ЕЛЕМЕНТА ІДІОСТИЛЮ ДОННИ ТАРТТ

Ніколаєва Т.М.
ВИДИ ФРАЗОВИХ ДІЄСЛІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА)

Пригодій О.С.
КОНЦЕПТ «ПРИРОДА» ЯК КЛЮЧОВИЙ КОНЦЕПТ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІНГВОКУЛЬТУРИ У ТВОРІ Т. ПРОХАСЬКО «СПАЛЕНЕ ЛІТО» ТА ЙОГО ПЕРЕКЛАДІ НА АНГЛІЙСЬКУ МОВУ

Смольницька О.О.
СИМВОЛІКА ВІРША-СНУ І СПОГАДУ АННИ АХМАТОВОЇ «ВНОВЬ ПОДАРЕН МНЕ ДРЕМОТОЙ…»: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ І ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ КОМЕНТАР

Содель О.С.
СТАТУС КОМІЧНОГО У ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУКАХ ТА ПРОБЛЕМА ЙОГО ВІДТВОРЕННЯ ПІД ЧАС ПЕРЕКЛАДУ

Янишин О.К., Фрейнак М.Р.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ СУБ’ЄКТИВНОЇ МОДАЛЬНОСТІ У БРИТАНСЬКОМУ РОМАНІ ХІХ СТ. (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ДЖ. ОСТІН «ГОРДІСТЬ І УПЕРЕДЖЕННЯ»)

Copyright © 2024. Закарпатські філологічні студії