Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1УКРАЇНСЬКА МОВА

Мініч Л.С., Демчук О.А.
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ «ОКЕАН» У ПОЕТИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ ВАСИЛЯ МАХНА

Пітель В.М., Пітель В.І.
ТИПОЛОГІЯ МЕТОНІМІЙНИХ ВІДНОШЕНЬ У СТРУКТУРІ НЕПОХІДНИХ НАЗВ ЧАСТИН ТІЛА

Пославська Н.М.
ДИСКУРС ЛЮБОВІ: ПОШУК В. ПЕТРОВИМ-ДОМОНТОВИЧЕМ НОВОЇ МОВИ КОХАННЯ НА ТЛІ ВСЕЗАГАЛЬНОЇ КРИЗИ СВІДОМОСТІ

Семенюк О.А.
ГУЦУЛЬСЬКИЙ ДІАЛЕКТ В УКРАЇНСЬКОМУ YOUTUBE-ПРОСТОРІ (НА МАТЕРІАЛІ ВІДЕОБЛОГУ ІРИНИ ВИХОВАНЕЦЬ «ЛІЖНИК-TV»)

Стадній А.С., Зозуля І.Є.
НЕОАНГЛІЦИЗМИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ

Теглівець Ю.В.
НЕОЛОГІЗМИ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ЛЕКСИКИ

Тєлєжкіна О.О., Голтвеницька М.В.
ЛЕКСИКО-СИНТАКСИЧНІ ПОВТОРИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕТИЧНІЙ МОВІ ІІ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Фаріон І.Д.
СЛОВО ЯК ЗМІНА ДІЙСНОСТИ: ДО ПРОБЛЕМИ ЗІСТАВНИХ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ МАНІПУЛЯЦІЙ (ГАРАНТУВАТИ ЧИ ЗАПЕВНИТИ, TO GUARANTEE OR TO ASSURE?)

Шевчук З.С.
ОБРАЗНО-ОЦІННИЙ КОМПОНЕНТ ЯК СКЛАДНИК ЛЕКСИКО-СЕМАТИЧНОГО ПОЛЯ СТРАЖДАННЯ В НОВЕЛАХ ГАЛИНИ ТАРАСЮК

РОЗДІЛ 2СЛОВ'ЯНСЬКІ МОВИ

Дорчак С.
КАВКАЗЬКІ ЛІТЕРАТУРНІ РЕФЛЕКСІЇ У СЛОВАЦЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ

Тараненко В.В.
СТУРКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ ЗМІСТ ЗВЕРНЕННЯ У ПРАВОСЛАВНІЙ МОЛИТВІ ЦЕРКОВНОСЛОВ’ЯНСЬКОЮ МОВОЮ

РОЗДІЛ 3 ГЕРМАНСЬКІ МОВИ

Могельницька Л.Ф., Пролигіна О.Л.
УПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ДО ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

Nevreva M.N., Zaitseva O.Yu., Dyachenko G.F.
COMPARISON OF IMPLEMENTATION INDICATORS OF THE SEMANTIC STRUCTURE OF THE WORD 'PLANT' IN TEXT CORPORA “AUTOMATION OF HEAT AND POWER PROCESSES, “CHEMICAL ENGINEERING” AND “ACOUSTICS AND ULTRASONIC TECHNOLOGY”

Onyshchak H.V., Popovych Y.V.
SEMANTIC PECULIARITIES OF THE NOUNS WITH THE MIDDLE DEGREE OF POLYSEMY DENOTING GOOD IN ENGLISH

Павлюк Х.Т.
КОНЦЕПТ FEAR У МОЛОДІЖНОМУ ДИСТОПІЧНОМУ РОМАНІ-ТРИЛОГІЇ ДЖ. ДЕШНЕРА «THE MAZE RUNNER»

Паладьєва А.Ф.
ОСОБЛИВОСТІ СУБ’ЄКТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕКСТУ У НАРАТИВНОМУ ДИСКУРСІ

Палиця Г.С.
ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КОНТАКТУ (НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО КОРОНАВОКАБУЛЯРУ)

Прима В.В.
ДИСКУРС: ПОГЛЯДИ НАУКОВЦІВ НА ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ

Рибіна Н.В., Кошіль Н.Є., Гирила О.С.
ОСОБЛИВОСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ АНГЛОМОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ВИЯВУ МОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Rogulska O.O., Tarasova O.V., Roskvas I.A.
PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR TEACHING BACHELORS OF FOREIGN PHILOLOGY IN THE INFORMATION-EDUCATIONAL ENVIRONMENT AT HEI

Sivaieva O.S.
HEALTH: HOW IT IS SEEN BY STUDENTS IN COVID TIME

Стегніцька Л.В., Школьна Н.О.
NOMINA PROPRIA У СТАНОВЛЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Сусол Л.О.
ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА ОСВІТНІМИ ПРОГРАМАМИ ПРАВО ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ

Tomchakovska Yu.O.
TO THE HISTORY OF ENGLISH OCCULT DISCOURSE

Шрамко Р.Г., Рахно М.Ю.
ПРЕДИКАТИ СТАНУ СУБ’ЄКТА ЯК ВЕРБАЛЬНІ РЕПРЕЗЕНТАНТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОМОВНИХ ПЕРЕКЛАДІВ РОМАНІВ «ГОРДІСТЬ І УПЕРЕДЖЕННЯ» ТА «ЧУТТЯ І ЧУТЛИВІСТЬ» ДЖЕЙН ОСТЕН)

РОЗДІЛ 4 ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

Береговенко Н.С., Зізінська А.П.
СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ МАЛОВЖИВАНИХ АНГЛІЙСЬКИХ ПАРАМЕТРИЧНИХ ПРИКМЕТНИКІВ (НА МАТЕРІАЛІ ФІЛЬМІВ КАНАЛУ BBC “THE BLUE PLANET” ТА “LIFE”)

Воскобойник В.І., Тагільцева Я.М.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ АФІКСАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Гізер К.О.
ПЕРЕКЛАДАЦЬКЕ ВІДТВОРЕННЯ ГРАМАТИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ МОДАЛЬНОСТІ ЯК ЗАСОБУ РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ТЕКСТІВ МЕДІАДИСКУРСУ

Дмитрошкін Д.Е., Купчишина Ю.А.
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ПАРАМЕТРИ АНГЛІЙСЬКОМОВНИХ КОМЕРЦІЙНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ТА ЗАМОВЛЕНЬ

Костенко Г.М.
УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИЧНА ЛЕКСИКА ЯК ОБ’ЄКТ ПЕРЕКЛАДУ

Линтвар О.М., Плетенецька Ю.М., Попович Н.М.
СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ НЕОЛОГІЗМІВ COVID-19 УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Moshkovska L.M.
LINGUOPRAGMATIC ASPECTS OF CREDIBILITY REALIZATION IN TRANSLATION

Ноговська С.Г.
ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ АНГЛОМОВНИХ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ ТОНІЗУЮЧИХ НАПОЇВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ: КОРПУСНЕ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Ostapenko S.A., Kuts M.O.
METHODS OF RENDERING EMOTIONALLY COLOURED VOCABULARY IN THE PROCESS OF LITERARY TRANSLATION

Панько О.І.
КАЗКОВА ПОВІСТЬ РОАЛЬДА ДАЛА «ВДВ»: ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ В. МОРОЗОВА

Поліщук Н.О., Головня А.В.
ВІДТВОРЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ СОМЕЛЬЄ У ПЕРЕКЛАДІ

Ренська І.І.
РИТМІЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗВУКОВИХ ТЕКСТІВ ОРИГІНАЛУ ТА ПЕРЕКЛАДУ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ)

Романенко Н.В.
ВОЄННА ПРОЗА Е. ГЕМІНҐВЕЯ У НОВІТНЬОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ (НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ «ПРОЩАВАЙ, ЗБРОЄ»)

Сілютіна І.О., Синьо В.В., Познанський Р.В.
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ

Шум О.В.
АВТОРСЬКИЙ СТИЛЬ М. ЛЕВИЦЬКОЇ: ОРИГІНАЛ VS ПЕРЕКЛАД (НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ «КОРОТКА ІСТОРІЯ ТРАКТОРІВ ПО-УКРАЇНСЬКИ»)

РОЗДІЛ 5 ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНЕ І ТИПОЛОГІЧНЕ МОВОЗНАВСТВО

Круглій О.Р., Черняк О.П.
АНГЛОМОВНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ У СУЧАСНИХ ПОЛЬСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

Лучечко Т.М.
СЕМАНТИКА БІЛОГО КОЛЬОРУ В УКРАЇНСЬКИХ ТА АНГЛІЙСЬКИХ ПАРЕМІЯХ

РОЗДІЛ 6 ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Іванишин М.В.
ГАСТРОНОМІЧНИЙ ДИСКУРС СУЧАСНОЇ МАСОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЯК ПОЕТИКАЛЬНА РИСА ТА МАРКЕР КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Томенко О.М.
ОБРАЗ МАТЕРІ У ТЕТРАЛОГІЇ «ТРУДОВА КНИЖКА МАТЕРІ» МИКОЛИ ТОМЕНКА

Copyright © 2024. Закарпатські філологічні студії