Випуск 11 Том 1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 УКРАЇНСЬКА МОВА

Болотнікова А.П.
ПОШИРЮВАЧІ УВІЧЛИВИХ ВОКАТИВІВ

Ільєнкова В.В.
ЛЕКСИКО-СЛОВОТВІРНЕ ГНІЗДО З ДОМІНАНТОЮ «ЩАСТЯ» ТА ЙОГО ДЕРИВАЦІЙНА СЕМАНТИКА

Коротич К.В.
ЛЮБОВ, ЩАСТЯ ТА СТРАХ У ТОТАЛІТАРНІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ (ПРО ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕМОТИВНОЇ ЛЕКСИКИ В УКРАЇНСЬКІЙ РАДЯНСЬКІЙ ПРЕСІ)

Кущ Н.В.
СТИЛІСТИЧНЕ МАРКУВАННЯ ВТОРИННИХ ОБСТАВИННИХ ПРИЙМЕННИКІВ СПОСОБУ ДІЇ

Левченко Т.М.
ФУНКЦІОНУВАННЯ ЖАРГОННИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У ЗАСОБАХ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Лещенко Т.О., Бондар Н.В., Жовнір М.М.
СИНТАКСИС ФАХОВОГО СТОМАТОЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ: ДО НАЦІОНАЛЬНИХ ВИТОКІВ

Масло О.В., Волкова І.В.
ФУНКЦІЇ НОМІНАЦІЙ РОСЛИННОГО СВІТУ В ЗАГОЛОВКАХ ТЕКСТІВ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

Новікова О.О.
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВСТАВНИХ КОНСТРУКЦІЙ У ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ

Овсієнко А.С.
ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНІ ВИЯВИ ЛЕКСЕМИ РЕВОЛЮЦІЯ В МОВІ УКРАЇНСЬКИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Петрина Х.В.
АЛЮЗІЯ ЯК ЗАСІБ МОВНОЇ ГРИ В УКРАЇНСЬКИХ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ

Тараненко К.В.
ЛІНГВОЦИНІЗМИ В ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСІ: ЕКОЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ

РОЗДІЛ 2 РОСІЙСЬКА МОВА

Азарова Л.Е., Горчинская Л.В.
ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ КАК АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИКИ ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ

Гусєва О.І., Петько В.В.
МЕДИЧНИЙ ТЕРМІН У ОПОВІДАННЯХ А.П. ЧЕХОВА ЯК ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ

Радчук О.В.
ЯЗЫКОВЫЕ РЕФЕРЕНТЫ ПОНЯТИЯ ОТСУТСТВИЕ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

РОЗДІЛ 3 ГЕРМАНСЬКІ МОВИ

Авдєєнко І.М.
РОЗХОДЖЕННЯ В МОВЛЕННЄВІЙ ПОВЕДІНЦІ СУЧАСНИХ ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК

Алексенко С.Ф.
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КАТЕГОРІЇ ОЦІНКИ В АНГЛІЙСЬКИХ КІНОРЕЦЕНЗІЯХ

Bieliaieva O.M., Lysanets Yu.V., Znamenska I.V., Rozhenko I.V., Nikolaieva N.M.
THE USE OF PREPOSITIONS IN MEDICAL ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES

Ворона Т.О.
ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ ЯК ЗАСІБ ПОПОВНЕННЯ СЛОВНИКОВОГО ЗАПАСУ СТУДЕНТІВ

Іванотчак Н.І., Параска В.С.
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ХОРОБРІСТЬ У МУЛЬТИПЛІКАЦІЙНОМУ ФІЛЬМІ «ВІДВАЖНА»

Камінська М.О., Макухіна С.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ-АГРАРІЇВ ШЛЯХОМ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Карпенко Г.М.
ЕКСПРЕСИВНА ЛЕКСИКА СУЧАСНОГО АНГЛІЙСЬКОГО СЛОГАНА В РЕКЛАМІ

Кондрук А.Ю.
ІЛЛОКУТИВНІ ЦІЛІ ЛИЦЕМІРНИХ ВИСЛОВЛЕНЬ

Корягіна А.Ю.
ҐЕНДЕРНИЙ ТА ВІКОВИЙ АСПЕКТИ ВАРІАТИВНОСТІ МОВЛЕННЯ СЛУЖБОВЦІВ НІМЕЧЧИНИ

Межуєва І.Ю.
ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТУ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ

Олійниченко O.B.
МЕТОДИ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ

Ревенко В.В.
ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ В ЗАГОЛОВКАХ БРИТАНСЬКИХ ТА АМЕРИКАНСЬКИХ ІНТЕРНЕТ-ВИДАНЬ

Строченко Л.В.
МОТИВАЦІЙНІ ОЗНАКИ КОНЦЕ ПТУ «GENIUS» В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Copyright © 2024. Закарпатські філологічні студії